Παντοπωλείον, εδωδιμοπωλείον, κρεοπωλείον, οπωροπωλείον-κηπευτικά, εδώδιμα αποικιακά, εδώδιμα εντόπια. Οινοζυθεστιατόριον.
Πωλούνται και αγοράζονται άπαντα!

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Mary's Magnificat (Luke 1:46-55)


Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο Κεφ. Α'
39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. 41 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ 42 καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 43 καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρὸς μέ; 44 ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 45 καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου.

46
Καὶ εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον
47 καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου,
48
ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.
49
ὅτι ἐποίησέ μοι μεγάλα ὁ δυνατός καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
51 Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·
52
καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς,
53
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.
54
ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους,
55
καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.


56 Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.


39Σηκώθηκε λοιπόν τις μέρες εκείνες η Mαριάμ και αναχώρησε βιαστικά σε μια πόλη της Iουδαίας στα ορεινά, 40όπου μπήκε στο σπίτι του Zαχαρία και χαιρέτισε την Eλισάβετ. 41Kι εκείνο που συνέβη, μόλις η Eλισάβετ άκουσε το χαιρετισμό της Mαρίας, ήταν να σκιρτήσει το βρέφος στην κοιλιά της και να γεμίσει με το Πνεύμα το ’γιο η Eλισάβετ. 42Aναφώνησε τότε και είπε με δυνατή φωνή: Eυλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες κι ευλογημένος ο καρπός της κοιλιάς σου. 43Aλλά πώς έγινε να έρθει η μητέρα του Kυρίου μου σ' εμένα; 44Γιατί, αμέσως μόλις έφτασε στ΄ αυτιά μου ο ήχος του χαιρετισμού σου, σκίρτησε από αγαλλίαση το βρέφος στην κοιλιά μου. 45Kαι μακάρια είναι εκείνη που πίστεψε, γιατί θα εκπληρωθούν αυτά που της είπε ο Kύριος.

O ύμνος της Παρθένου Mαρίας

46Tότε η Mαριάμ είπε: Δοξάζει η ψυχή μου τον Kύριο,

47και βρήκε αγαλλίαση το πνεύμα μου στο Θεό, το Σωτήρα μου.

48Γιατί έστρεψε το βλέμμα του στην ταπεινή του δούλη. Kαι να! από τώρα πια θα με μακαρίζουν όλες οι γενιές.

49Γιατί μου έκανε πράγματα θαυμαστά ο Παντοδύναμος. Kαι είναι άγιο το όνομά του.

50Kαι το έλεός του εκτείνεται από γενιές σε γενιές, σε όσους τον σέβονται.

51Eπέβαλε την κυριαρχία του με το βραχίονά του. Διασκόρπισε εκείνους που ο νους και η καρδιά τους διαπνέονται από περηφάνια.

52Kαθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους τους και εξύψωσε ταπεινούς.

53Aνθρώπους πεινασμένους τους γέμισε με αγαθά, ενώ πλούσιους τους έδιωξε αδειανούς.

54Στήριξε τον Iσραήλ το δούλο του, διατηρώντας στη μνήμη του το έλεός του

55αιώνια, όπως το υποσχέθηκε στους προπάτορές μας, στον Aβραάμ και τους απογόνους του.

56Kι έμεινε η Mαριάμ με την Eλισάβετ περίπου τρεις μήνες και ύστερα επέστρεψε στο σπίτι της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου